M/S ACACIA i Drapetsona 31/3-2007. Foto Georges Koutsoukis.