M/S VISBORG i Almeria 27/6-2023. Foto George Koutsoukis.