M/S TALATON i Perama 15/2-2017. Foto George Koutsoukis.