M/T SVITHIOD. Vykort genom Lennart Falleth samling.