S/S SVITHIOD. Vykort genom Lennart Falleth samling.