M/S STELLA POLARIS i Numazu City 30/8-2006. Foto Yoshitatsu Fukawa.