M/S ST EDMUND har sjösatts 14/11-1973. Foto genom Roy Thorntonn samling.