M/S ST CHRISTOPHER. Foto genom Roy Thorntonn samling.