M/S SILESIA i Perama 15/9-2005. Foto Nikos Thrylos.