T/S SHEPPERTON FERRY. Foto genom Roy Thorntonn samling.