M/S SAONISOS i Lavrio 3/10-2021. Foto George Koutsoukis.