M/S SAN DIEGO i Perama 22/7-2006. Foto Nikos Thrylos.