M/S SAMOTHRAKI i Pireus 29/3-2007. Foto Georges Koutsoukis.