M/S ROYAL SOVEREIGN. Foto genom Roy Thorntonn samling.