M/S ROGER i Aegio 21/8-2021. foto George Koutsoukis.