Rederi Ab Havnia.

 (1935-1952)

M/T Helny. (1946-1952).

M/S Havny. (1951-1952).

 

 

Tillbaka.