HSC RAMON LLULL i Denia 23/6-2018. Foto Nikos Thrylos