M/S PRINSES PAOLA. Foto genom Roy Thorntonn samling.