M/S PRESIDENTE DIAZ ORDAZ. Vykort genom Martin Jensen samling.