M/S POLARIS i Drapetsona 3/2-2008. Foto Georges Koutsoukis.