M/S PIANA i Marseille 19/6-2014. Foto George Koutsoukis.