M/S PANAGIA TINOU i Tinos 13/4-2007. Foto Georges Koutsoukis.