M/S OKEANIS i Drapetsona 19/7-2005. Foto Nikos Thrylos.