M/S MARGRETHE i Nakskov 25/2-2005. Foto Marko Stampehl.