M/S KOMPOZITOR RIMSKIY-KORSAKOV i Rotterdam 1994. Foto Michael Lobitz.