M/S KAPETAN ALEXANDROS A i Pireus 16/1-2008. Foto Georges Koutsoukis.