M/S ITALRORO ONE i Toulon, oktober 2008. Foto Thierry Aubry.