T/S ISLE OF THANET. Vykort genom Roy Thorntonn samling.