S/S ISLE OF SARK. Foto genom Roy Thorntonn samling.