S/S ISLE OF GUERNSEY 25/6-1945. Foto genom Roy Thorntonn samling.