S/S ISLE OF GUERNSEY. Vykort genom Roy Thorntonn samling.