HMS HOSPITAL SHIP No 22. Foto genom Roy Thorntonn samling.