M/S GUSTAV VASA. © Foto Åke Owetz, genom Anders Nygren samling.