M/S GRECIA i Perama 9/10-2010. Foto George Koutsoukis.