M/S FREE ENTERPRISE IV. Foto genom Roy Thorntonn samling.