M/S ELBA NOVA. © Foto Jaime Pon Pon, genom Cai Rönnau samling.