M/S EDDYSTONE i Southampton 29/4-2013. Foto George Kousoukis.