M/S CRUISE BONARIA i Olbia 1/7-2018. Foto George Koutsoukis.