M/S CRUISE AUSONIA i Olbia 6/9-2019 Foto George Koutsoukis.