M/S CRUISE AUSONIA i Olbia 30/6-2018. Foto George Koutsoukis.