HSC CECILIA PAYNE i Denia 23/6-2018. Foto Nikos Thrylos.