M/S CATANIA i Patras 21/7-2014. Foto George Koutsoukis.