M/S BURGUNDIA. Vykort genom Rooney Asplund samling.