Black Sea Shipping.

Ett av alla rederier som fanns i Sovjetunionen, efter sönderfallet så är det ett Ukrainskt rederi med säte i Odessa.

S/S Admiral Nakhimov. (1949-1986).

M/S Ukraina. (1948-1987).

M/S Tadzhikistan. (1961-1988).

M/S Armeniya. (1963-1995).

M/S Ivan Franko. (1964-1997).

M/S Bashkiriya. (1964-1992).

M/S Taras Shevchenko. (1966-1997).

M/S Shota Rustaveli. (1968-2000).

S/S Fedor Shalyapin. (1973-2004).

S/S Leonid Sobinov. (1973-1999).

M/S Maksim Gorkiy. (1974-1992).

M/S Belorussiya. (1975-1993).

M/S Akademik Stechkin. (1975-199?).

M/S Akademik Kuprevich.(1975-199?).

M/S Odessa. (1975-1999).

M/S Gruziya. (1975-1994).

M/S Azerbaihzan. (1975-1996).

M/S Kazakhstan. (1976-1994).

M/S Kareliya. (1976-1982, 1989-1995).

M/S Dmitriy Shostakovich. (1980-2000).

M/S Lev Tolstoy. (1981-1998).

M/S Leonid Brezhnev. (1982-1989).

M/S Mikhail Suslov. (1982-1989).

M/S Kompozitor Rimskiy-Korsakov. (1986-2000)

M/S Nikolay Chernyshevskiy. (1987-1998).

M/S Pyotr Pervyy. (1989-).

M/S Kazakhstan II. (1993-1995).

 

Tillbaka.