M/S ARV 1 i Gibraltar 25/3-2013. Foto Stig Sandmo.