M/S ARDENIA i Salamis 15/8-2014. Foto George Koutsoukis.