M/S ARDENIA i Drapetsona 8/5-2014. Foto George Koutsoukis.