M/S ALKYON i Drapetsona 20/2-2005. Foto Nikos Thrylos.