M/S ALEXANDRA T i Pireus 1/12-2007. Foto George Koutsoukis.